Privacybeleid

In dit beleid wordt verstaan onder:

 1. Viibe B.V.
 de exploitant van de website waarop dit beleid aan bezoekers en gebruikers daarvan wordt aangeboden, verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016), gevestigd te Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85786942.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn, (gebruikers)namen, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, alsmede (profiel)foto’s en persoonlijke beschrijvingen van de gebruikers van de website.
 3. Verwerken van persoonsgegevens elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 4. Website De website bedoeld onder punt 1: MatureFuck, onder andere te bereiken via: maturefuck.nl.

Viibe B.V.
 respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website. Viibe B.V.
 acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Viibe B.V.
 zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG.

Dit beleid geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Viibe B.V.
. Dergelijke websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Viibe B.V.
 geëxploiteerd.

Viibe B.V.
 verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Viibe B.V.
, zoals bij:

 • Uw registratie op de website;
 • Het inloggen op de website;
 • De aanschaf van credits op de website;
 • Uw gebruik van de website in het kader van een tussen u en Viibe B.V.
, aan de hand van uw registratie op de website, tot stand gekomen overeenkomst;
 • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

Uw persoonsgegevens worden door Viibe B.V.
 verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

 • Om uitvoering te geven aan een door u ingediend contactverzoek, een tussen u en Viibe B.V.
 gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw registratie op de website.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Viibe B.V.
 gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u zich op de website registreert of middels de website credits aanschaft, worden de door u bij de registratie c.q. bestelling opgegeven persoonsgegevens gebruikt om uw registratieaanvraag te kunnen behandelen dan wel de vervolgens tot stand gekomen overeenkomst tot gebruik van de website c.q. de bestelling te kunnen uitvoeren.

Primair worden uw persoonsgegevens door Viibe B.V.
 dus verwerkt om overeenkomsten met u te sluiten en uit te voeren, waaronder onder meer begrepen het openbaren van uw profiel op de website, het effectueren van uw betaalopdrachten, het versturen van accountnotificaties en het oplossen van eventuele geschillen tussen gebruikers van de website. Geregistreerde gebruikers van de website kunnen onderling e-mailberichten en foto’s versturen via een beveiligde webomgeving. Viibe B.V.
 zal deze berichten nimmer ter beschikking stellen van derden voor wie deze berichten niet zijn bestemd. Bovendien zal Viibe B.V.
 alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat deze berichten onbedoeld terecht komen bij onbevoegde derden. Medewerkers werkzaam voor Viibe B.V.
 kunnen de door u verstuurde berichten en het door u aangemaakte profiel wel controleren indien daarvoor aanleiding is, ter beoordeling van de rechtmatigheid van het profiel en geoorloofdheid van communicatie tussen gebruikers. Voor deze medewerkers zijn evenwel afgeschermd uw e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.

Profielen van gebruikers van de website, inclusief geüploade foto’s, zijn zichtbaar voor niet-geregistreerde bezoekers van de website. Deze bezoekers kunnen echter geen berichten aan gebruikers versturen. Viibe B.V.
 neemt deel aan een netwerk van meerdere websites die wat betreft de daarop door gebruikers geplaatste profielen, onderling met elkaar synchroniseren of anderszins profielen met elkaar uitwisselen. Viibe B.V.
 exploiteert in dat kader een affiliatieprogramma waarbij websites van derden middels bepaalde scripts profielen op de website van Viibe B.V.
 kunnen weergeven en profielen op de websites van derden kunnen worden weergegeven. Uw profiel op de website kan aldus tevens worden getoond op andere websites en voor zover in verband met het affiliatieprogramma relevant, kunnen uw persoonsgegevens met de affiliatiepartners van Viibe B.V.
 worden gedeeld. Door dit beleid uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt u in met deze wijze van verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw profiel op de website te allen tijde verwijderen waardoor uw profiel eveneens niet langer wordt weergegeven op andere websites die onderdeel van het bedoelde netwerk uitmaken.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Viibe B.V.
 gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Viibe B.V.
 gecontracteerde betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website, alsook de zogenoemde werk-B.V.’s verbonden aan Viibe B.V.
.

Voorts kan Viibe B.V.
 uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van Viibe B.V.
. of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Viibe B.V.
 Indien u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de verdere ontvangst daarvan uitschrijven.

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Viibe B.V.

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Viibe B.V.
 of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen fraudebestrijding en het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Viibe B.V.
 of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Viibe B.V.
, om de website en e-mailvoorzieningen van Viibe B.V.
 te kunnen exploiteren, alsook het gebruik van uw persoonsgegevens ter controle of profielen van bestaande personen zijn, voor het optimaliseren van de website en het verbeteren van de kwaliteit van de website en dienstverlening van Viibe B.V.
 Daarom is het noodzakelijk dat Viibe B.V.
 statistisch onderzoek uitvoert zodat Viibe B.V.
 zo nodig aanpassingen aan de website kan doen. Bij het uitvoeren van statistisch onderzoek kan gebruik worden gemaakt van uw persoonsgegevens, zoals van uw IP-adres, apparaatinformatie, gebruikersnaam, geboortedatum, (seksuele) voorkeuren, levensstijl, uiterlijke kenmerken, gewoontes, opleiding en etnische afkomst. De resultaten van het statistisch onderzoek zijn altijd anoniem zodat zij niet tot uw persoon te herleiden zijn.

Viibe B.V.
 zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Viibe B.V.
 vallen, evenals door Viibe B.V.
 ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Viibe B.V.
 slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Viibe B.V.
 verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener van Viibe B.V.
 daar gevestigd is, bijvoorbeeld ter zake het gebruik van bepaalde tooling op de website. Wanneer hiervan sprake is, draagt Viibe B.V.
 er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Viibe B.V.
 zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wanneer u de website bezoekt, kan Viibe B.V.
 de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens en tijdstippen en lengte van de bezoeken aan de website en interactie met bepaalde pagina's. Viibe B.V.
 verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van cookies. In de cookieverklaring op de website leest u meer over cookies die Viibe B.V.
 verwerkt.

Leeftijd

Viibe B.V.
 verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent en de website gebruikt, dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken en geen persoonsgegevens aan Viibe B.V.
 te verstrekken. Indien u veronderstelt dat Viibe B.V.
 per ongeluk persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neemt u dan contact op met Viibe B.V.
.

Links

Viibe B.V.
 of andere gebruikers van de website kunnen links naar websites van derden op de website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover Viibe B.V.
 geen controle heeft. Bij het benaderen van een derde-partij-site via de website, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat deze websites van derden niet worden gescreend op of veiligheidskwesties door Viibe B.V.
. Viibe B.V.
 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden, zoals door adverteerders op de website of op websites van derden verzamelde of gebruikte persoonsgegevens. U dient hun ()voorwaarden te raadplegen voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. U vrijwaart Viibe B.V.
 van alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud van websites van derden.

Uw rechten

U heeft het recht om Viibe B.V.
 te verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Viibe B.V.
 een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Viibe B.V.
 verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt uw verzoeken per e-mail (support@maturefuck.eu) bij Viibe B.V.
 indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Viibe B.V.
 u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw persoonsgegevens en privacy gevoelige informatie. Viibe B.V.
 reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Viibe B.V.
 slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Viibe B.V.
 legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over dit beleid of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Viibe B.V.
, kunt u contact opnemen met Viibe B.V.
. Viibe B.V.
 helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Viibe B.V.
 of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Vragen? support@maturefuck.eu of kijk op onze Klantenservice of Veelgestelde vragen pagina.

Datum laatste versie: 17 februari 2021

MatureFuck is een chatdienst, gericht op het uitwisselen van chatberichten. Op MatureFuck worden zowel echte profielen als fictieve profielen (zogenaamde ChatPals) aangeboden. In tegenstelling tot de echte profielen kunnen met fictieve profielen geen fysieke afspraken worden gemaakt. Onze garanties geen verplichtingen, geen abonnement en geen spam! Alleen betaling bij gebruik: vanaf €1.00 per chatbericht. Op deze website en de door ons geleverde diensten zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyvoorwaarden van toepassing.